Kategóriák

TOP termékek
Termékajánló
Hírlevél
Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

A webáruház szolgáltatásai és termékei elérhetők mindazok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek. (Továbbiakban: Fogyasztó) A webáruházban a regisztrációkor, a megrendeléskor, és annak teljesítése az elektronikus szerződésben, valamint későbbi kommunikáció során használt nyelv a magyar. A jelen Általános Szerződési Feltételekre (továbbiakban: ÁSZF) és a webáruház működésére a magyar jog az irányadó. A regisztrációval a Fogyasztó elismeri, hogy 18. életévét betöltötte, és cselekvőképes személy, minden esetben a saját a saját, vagy általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós Fogyasztói adatok, illetve elérhetőségek megadásával regisztrál. A nem vagy részben nem valós adatokkal történő regisztrációt a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni. A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a webáruház használatával Fogyasztó és Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. paragrafus (4) bekezdésének megfelelően. Az így létrejött szerződés keretében a Fogyasztó nyilatkozik arról, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik és Szolgáltatóval való kapcsolattartás és tájékoztatás kizárólagos módja ként kifejezetten az elektronikus levelezést választja,  valamint az ezen a módón kapott értesítéseket saját számítógépén mint tartós adathordozón visszakereshető módón tárolja. A megrendelés leadása kizárólag elektronikus úton a webáruházban történő megrendelés útján lehetséges. A weboldalon megtalálható a termékek leírása, fotója, készletinformációja, feltüntetett egyéb tulajdonságai ugyanakkor a termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden ismert információt. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A termék megrendelésének időpontja azaz időpont amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A megrendelés rögzítését követően a Fogyasztó nevére a megrendelt termékek azonnal lefoglalásra kerülnek, mégpedig azon az áron, amelyet a megrendelés elküldésekor a Webáruházban feltüntettünk.

Minden megrendelésről, annak rögzítését követően azonnal, a regisztráláskor megadott email címre visszaigazolást küldünk, mely tartalmazza a megrendelés egyedi azonosítóját (a továbbiakban: Rendelés szám). A visszaigazolásban szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészében.

Az elektronikus vásárlási szerződés a termék átvételével és kifizetésével jön létre, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető, magatartási kódexre nem utal. A visszaigazolás és Rendelés szám nélkül az elektronikus vásárlási szerződés nem jött létre.

A Szolgáltató a Webáruházat folyamatosan fejleszti és további újításokat vezet be. A Webáruház használatával a Fogyasztó elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltató időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Webáruház formáját és jellemzőit. A Szolgáltató a folyamatos fejlesztés érdekében, saját belátása szerint véglegesen vagy ideiglenes jelleggel leállíthatja a Webáruház egyes szolgáltatásait anélkül, hogy erről a Fogyasztót előzetesen írásban értesítené. A Szolgáltató nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltozásából, megszűnéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, melynek alapja a termék bárminemű hibás működése, a hibás működésből más vagyontárgyakban, szoftverekben vagy adatokban okozott meghibásodás, megsemmisülés vagy abból eredő kár, a hibás működésből eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása a Fogyasztót megillető szavatossági jogokat nem érinti.

A Webáruházat tilos más oldal részeként megjeleníteni. A Webáruházban levő adatok, fotók, tartalmak átvételéhez, másodközléséhez, valamint a Webáruházra mutató link elhelyezéséhez a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A Szolgáltató fenntartja jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a Fogyasztót. A felhívást a Webáruház erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, a Fogyasztónak a regisztrációkor megadott email címére küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Fizetés menete, fizetési módok

Fogyasztó a Webáruházban leadott termékek ellenértékét készpénzben, magyar forintban tudja megfizetni a termék átvételekor.


Átvételi módok, határidők, szállítási költség

A Webáruházban megrendelt termék átvételének módja lehet személyesen az Átadóponton vagy házhoz szállítással a Fogyasztó által megadott szállítási címen.

A terméklapon olvasható, hogy a megrendelés után a termék legkorábban mikortól vehető át. A rögzített megrendelés átvételének vagy kiszállításának várható legkorábbi időpontja a visszaigazolásban szintén szerepel. A megrendelés teljesítésének időszaka a visszaigazolt legkorábbi időpont és az azt követő 2 munkanap.

A Szolgáltató hibájának felróható okból, a teljesítési időszakot meghaladó szállítási késedelem esetén a Fogyasztó késedelmi kártérítést követelhet, melynek összege a késedelem minden hetére a megrendelés értékének 0,2 %-a, legfeljebb azonban a megrendelés azon része értékének 2 %-a, amely a késedelem következtében megfelelő időben nem használható. A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes meghiúsulása Felhasználót egyéb kötbérre vagy kártérítési igényre nem jogosítja.

Szállítási késedelemet okozó vis major esetén a Szolgáltató akadályközléssel él, amely a Szolgáltató minden kár- és költségtérítési felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon a MPL futárszolgálat által meghatározott időpontban történik.

A kiszállítás kizárólag futárszolgálattal, Magyarország területére lehetséges. A kiszállítási szolgáltatást futárszolgálat nyújtja és Fogyasztó veszi igénybe. A futárszolgálat a sikertelen kézbesítés esetén értesítőt hagy a szállítási címen és a kézbesítést a következő munkanapon ismét megkísérli. A második sikertelen kísérletet követően a küldeményt a raktárunkba visszaszállítja és a megrendelés teljesítésétől elállunk.

A házhoz szállítás költsége rendelésenként bruttó 2590 Ft. A szállítási költség a Fogyasztót terheli, teljesített szállítás esetén visszatérítésére nincs lehetőség. 

Szavatosság, jótállás

A szavatossági és jótállási felelősségre vonatkozó jogszabályok: a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet, valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény). A jótállás és a szavatosság a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a termékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat. Az Átadóponton érvényesíthető jótállás esetén a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha a megrendelést a Fogyasztó által megadott adatok alapján be tudjuk azonosítani. Szakszervizek ettől eltérő gyakorlatot folytathatnak.

A Fogyasztót hibás teljesítés esetén (szavatosság vagy jótállás) az alábbi szavatossági vagy jótállási jogok illetik meg: kijavítás, kicserélés, árleszállítás vagy vételár visszatérítés (elállás).

Szavatosság

Sajnos bármely termék esetében előfordulhat, hogy az a Fogyasztónak történő átadáskor - tudtunkon kívül - hibás. A szavatosság alapján felelősségünket csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (rejtett vagy gyártási hiba).

A szavatossági igény érvényesítésének helye az Átadópontunk.


Szavatossági jogok érvényesítése

A Fogyasztó első sorban kijavítást vagy kicserélést kérhet. Amennyiben a választott igény teljesítése számunkra lehetetlen vagy aránytalan többlet költséget jelentene, lehetőségünk van a árleszállítást vagy vételár visszatérítést választanunk.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vonatkozó GKM rendelet nem ír elő napokban meghatározott határidőt a kijavításra, kicserélésre, csupán annyit rögzít, miszerint: „A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze”.

Ha nem vállaljuk a kicserélést vagy kijavítást, illetve ennek nem tudunk eleget tenni, akkor a Fogyasztónak joga van árleszállítást kérni vagy elállni a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó jogosult az eredetileg választott szavatossági jog helyett utóbb másikkal fellépni. Amennyiben az áttérés nem a mi magatartásunk miatt volt indokolt, az áttéréssel okozott kárt a Fogyasztó köteles megtéríteni.

A szavatossági igény érvényesítése során felmerülő szállítási költségeket mi vállaljuk, ezért csak az általunk írásban jóváhagyott szállítási módokat fogadjuk el. A jótállás igény érvényesítése esetében a szállítási költségek a Fogyasztót terhelik. 

A Fogyasztó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek esetében a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül a kijavítás helyett érvényesíthet csereigényt, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási idő meghosszabbodik a hiba közlésétől a kijavítást követő visszaadásig eltelt idővel. Kicserélés esetén a jótállás időtartama újrakezdődik.

Ha a hiba jellegével vagy a javítással kapcsolatban vita merül fel, a jótállásra kötelezett vagy a Fogyasztó a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szervhez fordulhat: 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet és 1997. évi CLV. törvény. A minőségvizsgáló szerv határozata nem kötelezi a feleket, további jogvita eldöntésére polgári bíróság illetékes.

A szavatossági jogok érvényesítésének menete

Minden fogyasztói kifogást (a továbbiakban: Bejelentés) írásban, kérjük eljuttatni vagy személyesen Üzletünkben átadni.

A Bejelentésben minimum a rendelés számát, a termék megnevezését, a bejelentő nevét és a hiba vagy panasz leírását, valamint a szavatossági pontos megjelölését kérjük. Az Üzletünkben történő személyes bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a bejelentéssel együtt töltjük ki.

Az átadott vagy visszaküldött termékhez minden esetben mellékeld a Bejelentést, valamint a termékhez kapott valamennyi kiegészítőt, alkatrészt és lehetőség szerint a csomagolást.

Terméket csak előre egyeztetett esetben küldj vissza úgy, hogy azt az Átadópont címén át tudjuk venni. Csak az Átadópont címén átvehető küldeményeket tekintjük visszaküldöttnek.

Terméket csak a Bejelentésben megadott címre küldünk vissza, vagy az ott megjelölt személynek adunk át.


Elállás joga

A termék átvétele után A Fogyasztó élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített elállási joggal, a következő feltételekkel:

Elállási jogoddal csak a termék megvásárlását (átvételét és kifizetését) követően élhetsz. Az elállási jog indoklás, külön magyarázat nélkül gyakorolható. Jelen tájékoztató hiányában a Fogyasztó jogosult az elállási jogát három hónapig gyakorolni.

Az átvétel dátumától számított nyolc munkanapon belül kell a Fogyasztónak az írásbeli nyilatkozatát a Rendelési számmal együtt elküldenie. Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke vagy a kifizetést igazoló pénztárbizonylat. A fenti határidő elmulasztása esetén az elállási jog elévül.

Kizárólag akkor küldj vissza terméket, ha elállási szándékodat előzetesen írásban jelezted és Üzletünk azt visszaigazolta. A visszaigazolás átvételét követően a terméket haladéktalanul juttasd el hozzánk, ekkor a terméket már nem használhatod. Az Üzletünkben, nyitva tartási időben, a terméket személyesen is átadhatod, az elállásról szóló nyilatkozatot írásban mellékeld. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek (pl. visszaszállítás költsége) a Fogyasztót terhelik.

Elállásnál a Fogyasztó által kifizetett vételárat legkésőbb az áru visszaszolgáltatását és a bankszámla megadását követő harminc napon belül visszautaljuk. Egyedi megállapodás esetén a vételárat postacímre küldjük.

Személyes adatok védelme

A Fogyasztóról gyűjtött információk, illetve a Fogyasztó által megadott személyes adatok kezeléséről szóló Adatkezelési Szabályzatunkban tájékozódhatsz. Az adatkezelési szabályzat jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Céginformációk

Áruház neve: dogtech.hu webáruház
Üzemeltető: Tanz Saving Kft.

Székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 4/a

Üzlet címe:Merlin Pet Shop, 1104 Budapest, Sibrik Miklós út 30/d

Adószám: 23742493-2-42

Cégjegyzék szám: Cg.01-09-976174
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi BíróságPanaszkezelési tájékoztató

Üzleti stratégiánk alapja, hogy az ügyfeleink elégedettek legyenek termékeinkkel és szolgálatatásainkkal. Ennek ellenére előfordulhatnak esetek, hogy a legjobb szándékunk ellenére is Fogyasztóink panasszal fordulnak hozzánk. Célunk, hogy Fogyasztóink észrevételeit, kifogásait és panaszait megfelelő módon, a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával kezeljük, a hibákat haladéktalanul feltárjuk és orvosoljuk.

A Fogyasztói panaszok közlése elsősorban az Üzletünkben történhet. Külön jogszabály lehetőséget biztosíthat a panaszok személyesen az Üzletünkben, írásban postai úton vagy emailen való közlésére. Az azonnal nem rendezhető panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel. A Fogyasztói panaszokra legkésőbb 30 napon belül érdemben, írásban, a közlés módján válaszolunk. Ha a Fogyasztói panaszt nem tarjuk jogosnak, azt minden esetben megindokoljuk. Törekedünk a Fogyasztói panaszok megnyugtató rendezésére.

Ha panaszoddal kapcsolatosan álláspontunkkal nem értesz egyet, akkor a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésedre:

Székhelyünk szerinti bíróság

A lakóhelyed szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testület

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy ha úgy nyilatkozunk, hogy az eljáró tanács döntését kötelezésként nem fogadjuk el, akkor a Békéltető Testület határozata ránk nézve csak ajánlás. Kötelezést tartalmazó határozattá csak akkor válhat, ha az eljárás kezdetekor, vagy a határozat kihirdetésekor nyilatkozatunkban a Békéltető Testület döntését magunkra nézve kötelezőként ismerjük el (alávetés).

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság


Gazdasági Versenyhivatal


Adatkezelési Szabályzat

 

Bevezető, definíciók

Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) ismerteti és bemutatja a Szolgáltató adatkezelési elveit és a saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott elvárásokat.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató fenntartja jogot a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a Fogyasztót. A felhívást a Webáruház erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, a Fogyasztónak a regisztrációkor megadott email címére küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Webáruház használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

Alapvető célunk a Fogyasztó Személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartjuk a Fogyasztók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a Személyes adatokhoz kapcsolódó alkotmányos alapjogát. Ezért a Személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény);

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

A Szabályzatban használt kifejezések definíciói az ÁSZF-ben és alább találhatóak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az Adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;. Jelen Szabályzatban az Érintett azonos a Webáruház Felhasználójával.

Különleges adat: az Érintettel kapcsolatosan a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a Bűnügyi személyes adat.

Bűnügyi személyes adat: az Érintettel kapcsolatosan a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Hozzájárulás: az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes adatok teljes körű vagy csak egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás: az Érintett megfelelő nyilatkozata, amellyel Személyes adatainak kezelését kifogásolja, az adatkezelés megszüntetését vagy a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint az Érintett azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: a Személyes adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: a Személyes adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés: a Személyes adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából a Személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Alapelveink

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul vagy azt törvény, illetve a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben a helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan Személyes adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az Érintett figyelmét fel kell hívni.

Az Érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az Adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az Adatkezelésre és az Adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az Adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett Adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt Személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az Érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző Adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény azt megengedi, és ha az Adatkezelés feltételei minden egyes Személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - Harmadik országban lévő Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a Harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a Személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló Adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Adatkezelés célja, jogcíme és időtartama; a Személyes adatok köre

Az Érintettel kapcsolatos minden adat kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Webáruház látogatása során a Szolgáltató rögzítheti a Felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a Felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Felhasználók adataiból az általánosan ismert statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket korlátlan ideig megőrizhetjük. Az így őrzött adatokból nem lehet a Felhasználóra vonatkozó semminemű következtetést levonni.

Nem gyűjtünk Különleges adatokat és Bűnügyi személyes adatokat.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (a továbbiakban: cookie) helyez el. A cookie szükséges a Webáruházban történő vásárláshoz, az elektronikus kosár használatához és a megrendelés leadásához.

A Szolgáltató, mint technikai közreműködő biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc., cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Webáruházban és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A Felhasználókról gyűjtött Személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az Felhasználó személyére vonatkozó információtól megfosztva adunk át. Az így átadott adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható a Felhasználó egyetlen személyes adata sem. A Webáruházban gyűjtött Személyes adatokat más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze.

A Webáruház kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Ezen szervereken történő Adatkezelésről az szervert üzemeltető Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani, azokért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja, ezen Adatkezelők Személyes adatokhoz nem férnek hozzá.

A Webáruház szolgáltatásai, különösen a megrendelés, regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció nélkül aktív tevékenységre, megrendelésre a Webáruházban nincs lehetőség.

A Szolgáltató regisztrációs adatbázisban a Felhasználó felhasználói nevét, a megadott jelszavát, vezeték- és keresztnevét, email címét, telefonszámát, szállítási- és számlázási címét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét és esetleges visszautalás esetén a Felhasználó bankszámlaszámát kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez, a számlázáshoz, a házhoz szállításhoz és a szavatossági igényekhez kapcsolódó ügyintézéshez.

A regisztrációs adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a Felhasználó kért-e email Hírlevelet vagy sem. A Hírlevél tartalma esetenként és Felhasználónként eltérő lehet. A Hírlevélben lehetőség van a további küldés letiltására, leiratkozásra.

A megadott adatok többségének módosítását a Webáruházban, bejelentkezést követően, el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a Felhasználó a Vevőszolgálat email címére küldött elektronikus levéllel kezdeményezheti. Az adatok törlése akkor kezdeményezhetők, ha a Felhasználónak nincs folyamatban levő megrendelése vagy még le nem zárult jótállási idejű megrendelt terméke, illetve a számlázási adatokkal kapcsolatos Adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján kötelező 8 évig.

A Szolgáltató alkalmanként a Webáruházhoz működéséhez szorosan kapcsolódó értesítő üzeneteket küldhet, függetlenül attól, hogy a Felhasználó a Hírlevélre feliratkozott vagy sem.

A sikertelen regisztrációk adatait a rendszer 3 hónap elteltével törli.

A megrendelések adatait a későbbi szavatossági igények kezelése érdekében a Szolgáltató az adatbázisból nem törli.

A jelenleg nem rendelhető termékek adatlapján lehetőség van email értesítőt kérni akkor, amikor a termék ismét rendelhetővé válik. Az értesítőhöz kizárólag egy érvényes email cím megadása szükséges. Az ily módon megadott email címet a Szolgáltató az értesítő elküldését követően, de legfeljebb két héten belül törli.

A Webáruházban és a Hírlevélben lehetőség van arra, hogy a Felhasználó egy barátját az érdekesnek talált terméket, egy hírt vagy a Webáruház egy oldalát a rendszer segítségével, saját nevében és e-mail címével, értesítse. A Szolgáltató a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

A Webáruházban és a Hírlevélben lehetőség van arra, hogy a Felhasználó az érdekesnek talált terméket, egy hírt vagy a Webáruház egy oldalát saját közösségi oldalán a saját nevében megossza. A Szolgáltató a megosztással kapcsolatban semmilyen adatot nem rögzít.

Hivatalos kapcsolatfelvétel: a Vevőszolgálat közzétett email címére a név, email cím, rendelési szám (ha van) és az üzenet elküldésével lehet az Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket az Szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

A fel nem sorolt Adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (Be. 71. §). Az Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

A Szolgáltató a Személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri (kivéve az előbb felsorolt eseteket), az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató a Személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), változatlansága igazolható (adatintegritás), a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az Adatkezelés biztonságának védelméről, amely az Adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a titkosságot (megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult), a sértetlenséget (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét), a rendelkezésre állást (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz), és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató által alkalmazott informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Adattovábbítás

A Szolgáltató az alvállalkozói részére továbbítja a Felhasználó Személyes adatait:

Szállítmányozó:

Adatkezelő neve: Magyar Posta Logisztik
Továbbított adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, megrendelt termék termékcsoportja és rendelési érték, számlaszám
Adattovábbítás célja: házhoz szállítás

Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tiltakozhat Személyes adatának kezelése ellen, ha a Személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szolgáltató az Adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a Tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az Adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és Adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a Tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a Tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül -, illetve a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Szolgáltató az Érintett személyes adatát nem törölheti, ha az Adatkezelést törvény rendelte el. Az Személyes adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a Tiltakozással, illetőleg a bíróság a Tiltakozás jogosságát megállapította.

A Szolgáltató az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu

Webáruház készítés